سیاخ دارنگون

Rate this post

سیاخ دارنگون به جهت نزدیکی به شیراز که باید امتیازی میشد درجهت آبادانی آن متاسفانه این نزدیکی به چندین جهت باعث زیان وعقب ماندگی آن شد اول اینکه مورد هجمه زمین خواری دنیا طلبان وثروت اندوزان واقع گردید ومثل گوشت قربانی بین ثروتمندان تقسیم شد نه تنها آباد نشد بلکه وجود باغشهرها باعث بیکار شدن عشایر وروستاییان دامدار گردید وجود این باغشهرها باعث ناامنی هم شده چون هم مامن وماوایی برای عیاشان و هم محل سرقت ودست اندازی سود جویان و فرصت طلبان شده به لحاظ آموزشی هم چون به شیراز نزدیک ومزایای شیراز شامل حال معلمان ودیگر کارمندان می‌شود وخطرات رفت وآمد را هم اگر لحاظ کنیم هیچ معلم. یا کارمندی حاضر به خدمت درآنجا نیست واگر هم اجبارا به آنجا بروند بخشی از وقت کار درهمین رفت وآمد وخستگی ناشی از آن تلف می‌شود مجزا ساختن آموزش. و پرورش وسایر ادارات سیاخ وتبدیل آن به بخش واستفاده از نیروهای محلی بخشی از این مشکلات را خواهد کاست راه دوم در آموزش وپرورش تجمیع مدارس نزدیک به هم وایجاد امکان تدریس تک پایه ای برای سهولت کار معلم و بهتر یاد گیری دانش آموزان می‌شود این بود نظرم درمورد آموزش وپرورش و بخش شدن درسایر موارد در نوشته ها وپیامهای بعدی خدمت دوستان خواهم نوشت وعرض خواهم کرد

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.